SlovenskyÖsterreich
Po - Ne od 9:00 do 20:00   +421 904 805 276

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.majsters.sk

1. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti MAJSTER S - Ing. Anton Surovič, so sídlom Pavla Horova 10, 841 08 Bratislava, IČO: 37 125 893, DIČ: 1041415397, živnostenský list sp. č.: Žo - 2000/03893/ 00002 zaevidovaný v živnostenskom registri pod reg. č. A/280/2000 (ďalej len „dodávateľ“ alebo  len „MAJSTER S“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.majsters.sk

1.2. Spoločnosť v zmysle zákona podlieha Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava.

2. Definície

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-shop. E-shop je internetový obchod spoločnosti MAJSTER S umiestnený na internetovej stránke www.majsters.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného dodávateľom na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s dodávateľom kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti MAJSTER S. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.majsters.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov produktu, farbné prevedenie atď.), a informáciu o aktuálnej cene, ktorá je garantovaná výhradne pri objednávke cez internet. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.majsters.sk. Farebné prevedenie a odtiene tovaru zobrazené na monitore počítača sa môžu mierne líšiť od skutočného. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa zmena vzťahuje iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny po odsúhlasení kupujúcim.

3. Uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej MAJSTER S dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany MAJSTER S.

3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti MAJSTER S. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.majsters.sk a jeho odoslaním cez e-shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

1.    vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
2.    vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
3.    udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti MAJSTER S,
4.    vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1.    odmietnutím návrhu zo strany MAJSTER S,
2.    márnym uplynutím 14-dňovej lehoty na prijatie návrhu,
3.    neuhradením zálohovej faktúry v stanovenej lehote,

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné elektronické vyhlásenie spoločnosti MAJSTER S adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť MAJSTER S potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti MAJSTER S neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Spoločnosť MAJSTER S je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok MAJSTER S dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti MAJSTER S. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť MAJSTER S povinná prijať.

4. Kúpna cena tovaru

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany MAJSTER S. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu MAJSTER S do miesta dodania v rámci Slovenskej republiky. V Bratislave a jej mestských častiach pri kúpe tovaru nad 150 EUR je poskytovaná bezplatná preprava a vyloženie tovaru. Z ostatných lokalít SR a v Bratislave pri objednávkach nižších ako 150 EUR je poskytované iba dodanie tovaru (bez vyloženia) a prepravné náklady znáša kupujúci (cena za prepravu tovaru kuriérom).

4.3. V rámci Bratislavy a jej prislúchajúcich mestkských častí je pri nákupe cez internetový obchod www.majsters.sk pri kúpe tovaru nad 150 EUR poskytovaná bezplatná preprava a vyloženie na vopred určené poschodie miesta dodania, s výnimkou priestorov, ktoré neumožňujú vyloženie daného tovaru z objektívnych príčin. Vyložením tovaru sa nerozumie kompletizácia jednotlivých častí (montáž), v prípade, že tovar z nich pozostáva.

4.4. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.5. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti MAJSTER S a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

1.    platba na účet spoločnosti MAJSTER S platobnou kartou (PayPal) pred dodaním tovaru,
2.    platba na bankový účet spoločnosti MAJSTER S (Tatra Banka: XXXXXXX/1100) prostredníctvom vkladu alebo online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e-platbami VÚB, ...)

4.6. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti MAJSTER S uvedený na elektronicky vygenerovanej zálohovej faktúre. Pri platbe na účet spoločnosti MAJSTER S sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. Čas dodania (dodacia lehota)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť MAJSTER S povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť MAJSTER S dodať tovar kupujúcemu v najneskôr do 8 týždňov od prijatia úhrady zálohovej faktúry, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Splatnosť zálohovej faktúry je 14 dní.

5.2. S rôznymi tovarmi a spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere tovaru a spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným tovarom a spôsobom prepravy spravidla spája. Ak ide o objednávku viacerých tovarov s rozdielnymi dodacími lehotami, tak sa automaticky berie do úvahy dlhšia z lehôt. Na žiadosť kupujúceho je možné jednotlivé tovary doručiť v stanovených dodacích lehotách tovarov jednotlivo, po predchádzajúcom súhlase MAJSTER S. Pri doručení tovarov jednotlivo môže byť cena upravená o zvýšené prepravné náklady.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti MAJSTER S začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti MAJSTER S za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol alebo schválením spotrebiteľského úveru splátkovou spoločnosťou. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. Miesto dodania

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť MAJSTER S ju ako miesto dodania potvrdila.

6.2. Pod doručením tovaru sa rozumie doručenie tovaru na adresu určenia zvolenú kupujúcim a v Bratislave aj vyložením tovaru na vopred určené poschodie, s výnimkou priestorov, ktoré neumožňujú vyloženie daného tovaru z objektívnych príčin. Vyložením sa nerozumie kompletizácia jednotlivých častí (montáž), v prípade, že tovar z nich pozostáva.

7. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru zakúpeného cez e-shop www.majsters.sk do miesta dodania sú:

1.    preprava a vyloženie tovaru zadarmo v rámci Bratislavy a jej mestských častí,
2.     preprava externou prepravnou spoločnosťou v rámci Slovenskej republiky,
3.    osobný odber na adrese: MAJSTER S - Ing. Anton Surovič, so sídlom Pavla horova 10, 841 08 Bratislava (v čase otváracích hodín: Po.- Pia.: 9:00-18:00) po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

8. Dodanie tovaru zakúpeného cez e-shop www.majsters.sk

8.1. Záväzok spoločnosti MAJSTER S dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list je vygenerovaný kupujúcemu elektronicky a zasielaný na e-mailovú adresu uvedenú na objednávke.

8.2. Záväzok spoločnosti MAJSTER S dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť MAJSTER S bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a časovom intervale, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti MAJSTER S.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti MAJSTER S späť, je spoločnosť MAJSTER S oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.4. V prípade žiadosti o znovudoručenie bude zákazníkovi účtovaný jednorázový poplatok za prepravné vo výške 40 €.

9. Zodpovednosť za vady

9.1. Spoločnosť MAJSTER S zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad. Každý tovar zakúpený v internetovom obchode www.majsters.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na adresu servisného strediska (MAJSTER S - Ing. Anton Surovič, Pavla Horova 10, 841 08 Bratislava) v pôvodnom a nerozbalenom obale spolu s písomnou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

9.2. V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej vady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá vada alebo 4x rôzna vada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

9.3. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.

10. Odvolanie (storno) objednávky, odstúpenie od zmluvy

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. V prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky nie sú účtované žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť MAJSTER S vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

1.    predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
2.    predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu, ak prebehla jeho inštalácia,
3.    predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

10.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefón, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je potrebné, aby bolo odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe, t.j. elektronickou poštou alebo prostredníctvom pošty.

10.4. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti MAJSTER S. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.5. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť MAJSTER S povinná:

1.    prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu: MAJSTER S - Ing. Anton Surovič, Pavla Horova 10, 841 08 Bratislava. UPOZORNENIE: Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka musí byť priložený daňový doklad, číslo objednávky a písomná žiadosť.
2.    vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu (prípadne kúpnu cenu upravenú o storno) zaplatenú za tovar.

10.6. MAJSTER S si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť MAJSTER S vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti MAJSTER S na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti MAJSTER S kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ s kupujúcim nebolo dohodnuté inak.

10.7. Spoločnosť MAJSTER S je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1.    ak pri platbe na účet spoločnosti MAJSTER S kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky,
2.    ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti MAJSTER S,
3.    ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti MAJSTER S, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť MAJSTER S schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach MAJSTER S inak ho zaobstarať,
4.    ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť MAJSTER S tovar nakupuje.

10.8. Odstúpenie MAJSTER S od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti MAJSTER S kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.9. Odstúpenie MAJSTER S od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti MAJSTER S na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.10. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť MAJSTER S oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop MAJSTER S je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. MAJSTER S spracúva osobné údaje fyzickej alebo právnickej osoby - objednávateľa (kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. MAJSTER S zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej alebo právnickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. MAJSTER S spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, štát, telefónny kontakt, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa.

11.4. MAJSTER S spracúva údaje právnickej osoby v tomto rozsahu: názov spoločnosti, meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, štát, telefónny kontakt, e-mailová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH.

11.5. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií MAJSTER S, bude mu ich MAJSTER S zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. Zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií je možné uskutočniť  kedykoľvek na základe postupu uvedeného v každej zasielanej správe alebo písomne. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím a uchovaním týchto údajov na dobu neurčitú.

11.6. MAJSTER S vyhlasuje, že osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade nie sú poskytované tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov sú zadávané všetky osobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a dodávateľ s týmito platobnými údajmi neprichádza do styku. Dostáva výhradne informáciu o úspešnosti transakcie.

11.7. Účelom spracúvania osobných údajov je:

1.    vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
2.    doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
3.    potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
4.    evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
5.    evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
6.    zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

12. Záverečné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok

12.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2013 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.majsters.sk.

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.